Verksamhetsområden

Vi är en ung, modern och kompetent advokatbyrå med en bred kunskapsbas och med stor erfarenhet inom våra specialområden. Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Vi har ett prestigelöst arbetssätt och tillsammans kompletterar vi varandra väl, såväl professionellt som personligt.

Våra specialområden är följande:

Allmän affärsjuridik
Adriansson Advokatbyrå bistår med rådgivning och biträde vid köp, tvister, fordringsrättsliga frågor och upprättande eller granskning av avtal. Vi företräder såväl privatpersoner som företag, föreningar och ideella organisationer.
Avtalsrätt
Avtalsrätt handlar i första hand att genom avtalet, genom vilket en affärsrelation inleds, säkerställa klientens rättigheter i förhållande till motparten vid en eventuell tvist. Avtal träffas i första hand inte för situationen när allt går som planerat, utan för att säkerställa din rätt om det inte gör det. Vi arbetar proaktivt, för att genom avtalets utformning minimera risken för en senare tvist.
Bygg & Entreprenad
Adriansson Advokatbyrå har stor kompetens inom det entreprenadrättsliga området. Det gäller allt från konsumententreprenader till omfattande entreprenadrelationer med underentreprenörer i flera led. Vi har omfattande erfarenhet av att tolka byggbranschens olika standardavtal, som AB, ABT, ABS m.fl. Vi biträder såväl beställare som entreprenörer genom hela byggprocessen, från upprättande av avtal till biträde vid eventuell tvist.
Fastighetsrätt
Adriansson Advokatbyrå har omfattande erfarenhet inom det fastighetsrättsliga området, främst beträffande frågor om överlåtelser och fel i fastighet. Vi kan även hjälpa till med frågor om bygglov och liknande.
Hyresjuridik
Adriansson Advokatbyrå biträder såväl hyresgäster som hyresvärdar i frågor som rör hyra av bostäder eller lokaler. Det kan till exempel handla om hyresavtalets utformning, hyrans storlek, rätten till uppsägning eller förlängning, eller frågor om hyresobjektets skick när hyresförhållandet upphör.
Tvistlösning & Processrätt
Adriansson Advokatbyrå biträder vid rättsprocesser i såväl allmän domstol som i skiljeförfaranden. Tvistemålsprocesser kan bli mycket kostsamma och det är inte ovanligt att rättegångskostnaderna överstiger det värde som själva tvisten gäller. Därför är det ofta en fördel att anlita ett ombud i ett tidigt skede för att därigenom undvika att konflikten parterna emellan fördjupas. Vi kan biträda den ena parten i en tvist i ett medlingsförfarande eller agera som oberoende medlare för att lösa en tvist utom rätta.
Fordringsrätt
Fordringsrätt handlar i korthet om rätten till betalning av en eller annan anledning. Rätten till betalning kan grundas på ett skadestånd på grund av brott, ett avtalsbrott eller att den ena parten har att betala för en utförd tjänst eller en levererad vara. Oavsett vilken typ av fordran det handlar om kan parterna ha olika uppfattningar om ifall rätt till betalning föreligger eller storleken på fordran. Adriansson Advokatbyrå biträder vid alla typer av fordringsrättsliga tvister och har en omfattande erfarenhet inom området.
Hästjuridik
Anledningen till att hästjuridiken räknas som ett eget område inom juridiken är att det i princip saknas lagstiftning som reglerar framförallt vad som gäller vid utförande av till exempel tränartjänster eller veterinärtjänster. Därför har praxis ofta en avgörande betydelse. Hästbranschen karaktäriseras också av att det väldigt ofta saknas skriftliga avtal, vilket komplicerar området än mer. Vi har stor erfarenhet av tvister inom området och biträder löpande såväl travtränare som säljare och köpare av travhästar.

Vi anser att delad kunskap också är en kostnadseffektiv och viktig väg till framgång. Vi arbetar därför i stor utsträckning som ett team för att våra klienter skall få ta del av advokatbyråns och dess kontaktnäts samlade kunskap.